Pracujemy 7 dni w tygodniu, kod e-recepty nawet w 5 minut SMS!
Pracujemy 7 dni w tygodniu, kod e-recepty nawet w 5 minut SMS!

Regulamin

 • §1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Regulamin organizacyjny zostaje ustanowiony zgodnie z treścią art. 24 ustawy o działalności leczniczej oraz obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółki 7123408788 Z O O Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku (21-045), Al. Lotników Polskich 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem wpisu 0000865100, NIP: 7123408788, REGON: 387300860.
 2. Spółka EMED CLINIC SP Z O O Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 000000233076.
 • §2 [DEFINICJE]

Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 2. Strona Internetowa / Serwis – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.receptaonline.pl służący do świadczenia Usługi Telemedycznej.
 3. Usługodawca – oznacza EMED CLINIC SP Z O O, NIP: 7123408788, REGON: 387300860.
 4. Usługa Telemedyczna / Świadczenie medyczne (zdrowotne) – świadczenia zdrowotne wykonywane przez EMED CLINIC SP Z O O na rzecz Pacjenta na odległość za pośrednictwem systemu teleinformatycznego bez bezpośredniego badania Pacjenta z wykorzystaniem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Pacjent / Użytkownik- oznacza osobę fizyczną będącą obywatelem Polski, która korzysta z Usług Telemedycznych
 6. Formularz – formularze Konsultacji lekarskiej z możliwością uzyskania E-Recepty, E-Zwolnienia, E-Skierowania umożliwiające realizację Usługi Telemedycznej znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu
 7. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • §3 [CELE I ZADANIA PODMIOTU]
 1. Celem spółki EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest prowadzenie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności szeroko rozumianej działalność leczniczej.
 2. Zadania spółki EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością polegają na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, prowadzeniu promocji zdrowia a także edukacji pacjentów.
 • §4 [STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU LECZNICZEGO]
 1. Spółka EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako kapitałowa spółka prawa handlowego została utworzona przez wspólników, natomiast do jej reprezentacji ustanowiony został zarząd.
 2. Aktualny wykaz wspólników oraz członków zarządu pozostaje ujawniony w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem wpisu 0000865100.
 3. W ramach prowadzonej działalności Spółka EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyodrębniła jednostkę organizacyjną EMED CLINIC. Nazwa zakładu leczniczego to EMED CLINIC – ZAKŁAD LECZNICZY. Siedziba znajduje się w Świdniku (21-045) przy Al. Lotników Polskich 1.
 • §5 [RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]
 1. Spółka EMED CLINIC SPÓŁKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Podmiot Leczniczy zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej prowadzi działalność w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, rozumianych jako świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności.
 3. Spółka EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi swoją działalność odpłatnie.
 4.  Usługi telemedyczne otrzymywane od Świadczeniodawców nie mają na celu zastąpienia relacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej czy lekarzem opieki specjalistycznej. W nagłych wypadkach należy zwrócić się o pomoc doraźną udając się do najbliższej placówki medycznej, jeśli jest ona zalecana przez Świadczeniodawcę lub w razie potrzeby kontynuować konsultacje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub innymi pracownikami ochrony zdrowia, zgodnie z zaleceniami. Nie jest wykluczone, że w razie potrzeby opieka uzupełniająca może odbywać się za pośrednictwem innych podmiotów świadczących usługi zdrowotne.
 • §6 [MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]

Z racji, iż świadczenia zdrowotne udzielane są przez spółkę EMED CLINICS półka z ograniczoną odpowiedzialnością za pośrednictwem systemów teleinformatycznych oraz innych systemów łączności, miejscem ich udzielania pozostaje każdorazowo miejsce przebywania osoby wykonującej zawód medyczny udzielający świadczenia.

 • §7 [PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]

Świadczenia medyczne oferowane są to konsultacje lekarskie za pomocą formularza online / kontaktu z Pacjentem w systemie telemedycznym. Lekarz analizuje przesłany formularz pacjenta i na podstawie przesłanej ankiety medycznej /kontaktu z pacjentem decyduje o wypisaniu e-recepty (lub e-zwolnienia) na wnioskowany lek bądź odmowie jeśli nie ma wskazań lub są przeciwwskazania (pkt.10). Odmowa o wypisaniu e-recepty / e-zwolnienia następuje przez powiadomienie Pacjenta o decyzji lekarza (mailowo lub telefonicznie).

Lekarz może kontaktować się z pacjentem w celu uzupełnienia wywiadu medycznego drogą mailową, telefoniczną lub wiadomością sms. Kod e-recepty jest wysyłany jako sms na wskazany polski numer telefonu. Świadczenie medyczne nie polega na sprzedaży e-recepty/e-zwolnienia lecz na e-konsultacji zdalnej z możliwością wystawienia e-recepty/e-zwolnienia.

Po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

 1. Pacjent za pośrednictwem portalu internetowego udostępnionego przez Spółkę EMED CLINICz ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązany jest do uzupełnienia oraz przesłania karty informacyjnej na temat swojego stanu zdrowia (wywiad).
 2. Na podstawie otrzymanego wywiadu osoba wykonująca zawód medyczny podejmuje decyzję co do udzielenia bądź też odmowy udzielenia świadczenia medycznego. Pacjent oświadcza, że dane podane w formularzu są prawidłowe i zgodne z prawdą.
 3. Osoba wykonująca zawód medyczny może kontaktować się z pacjentem w celu uzupełnienia karty informacyjnej (wywiadu) i/lub uzyskania dalszych informacji na temat stanu zdrowia.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny lub też przez inny Podmiot Leczniczy, z którymi to EMED CLINICz ograniczoną odpowiedzialnością posiada zawartą umowę.
 5. W ramach Usługi Telemedycznej Pacjent może otrzymać:
  1. poradę medyczną,
  2. informacje na temat przyjmowanych leków,
  3. e-skierowanie na badania diagnostyczne lub konsultacje specjalistyczne,
  4. e-receptę,
  5. e-zwolnienie;
 6. Usługa Telemedyczna jest udzielana 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 22:00 w terminie do dwunastu godzin od momentu wypełnienia Formularza oraz dokonania opłaty. W wypadku braku dostępności Konsultantów w tym okresie, Pacjent zostanie poinformowany stosownym komunikatem SMS na wskazany Polski numer telefonu lub mailem, przy czym wykonanie Usługi Telemedycznej nie może być w tym wypadku dłuższe niż 72 godzin.
 7. Wszystkie e-recepty oraz e-skierowania nie są refundowane (odpłatność 100%).
 8. Za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu lub w trakcie konsultacji telefonicznej z Konsultantem, EMED CLINIC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU dostarczanych przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60 – 166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS : 0000274399, NIP : 779-23-08-495 ; aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej: https://poland.payu.com/. Za opóźnienie płatności lub problem w płatnościach przez system payu, CEMED CLINIC Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności..
 10. Zastrzega się, iż lekarz może odmówić wydania e-recepty na leki o działaniu narkotycznym, nasennym z benzodiazepiną, z testosteronem lub na inne leki psychoaktywne.
 11. Lekarz decyduje o ilości przepisanych leków lub opakowań ( maksymalnie 4 szt ).
 12. Lekarz może odmówić wystawienia e-recepty/e-zwolnienia kiedy ma wątpliwości co do zasadności jej wystawienia. M.in są wątpliwości natury medycznej, błędy w formularzu, przeciwwskazania lub brak jest wyraźnych wskazań – w takim wypadku środki nie podlegają zwrotowi.
 13. W szczególnych przypadkach lekarz może poprosić o przesłanie dokumentacji medycznej. Jeśli nie zostanie przedstawiona dokumentacja ze strony pacjenta, e-recepta nie będzie mogła być wystawiona. Środki za usługę nie zostaną zwrócone. Czas na rozpatrzenie przesłanej dokumentacji medycznej przez lekarza wynosi do 24h.
 14. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia pacjenta lub co do danych wskazanych w Formularzu Zwolnienie Lekarskie/L4 – Lekarz może podjąć próbę nawiązania kontaktu z Pacjentem (lub jego przedstawicielem ustawowym), a także odmówić wykonania Usługi Telemedycznej ( telefonicznie, mailowo lub za pomocą środków komunikowania się na odległość). W przypadku, gdy odmowa wykonania Usługi Telemedycznej e-konsultacji z możliwością wystawienia zwolniena lekarskiego następuje po dwukrotnej, bezskutecznej próbie nawiązania kontaktu z Pacjentem (lub jego przedstawicielem ustawowym) na wskazany w Formularzu telefon kontaktowy Pacjentowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 15. Paragon za usługę można odebrać w siedzie firmy bądź możliwe jest otrzymanie faktury.
 • §8 [WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ]

Spółka EMED CLINIC z ograniczoną odpowiedzialnością w celu zapewnienia prawidłowości oraz ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych podejmuje się współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

 • §9 [WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ USTALONEJ]
 1. W toku udzielania świadczeń zdrowotnych spółka EMED CLINIC z ograniczoną odpowiedzialnością zbiera oraz prowadzi dokumentację medyczną pacjentów z poszanowaniem przepisów dotyczących ochrony i poufności danych.
 2. Sporządzona dokumentacja może zostać udostępniona przez spółkę EMED CLINIC z ograniczoną odpowiedzialnością na wniosek pacjenta, przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej a także innemu podmiotowi wykazującemu interes prawny oraz któremu nadane zostało stosowne uprawnienie na mocy odrębnych ustaw.
 3. Cennik udostępniania dokumentacji medycznej pozostaje udostępniony na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.
 Po raz pierwszy w żądanym okresiePo raz kolejny w żądanym okresie
Kserokopia lub wydruk (1 strona)0,00 zł0,23 zl
Wyciąg lub odpis (1 strona)0,00 zł9,47 zł
Środki komunikacji elektronicznej0,00 zł0,00 zł
Informatyczny nośnik danych0,00 zł1,49 zł
 • §10 [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE]
 1. Cennik opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych przez EMED CLINIC z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje udostępniony na stronie internetowej Podmiotu Leczniczego.
 2. Warunkiem wykonania Usługi Telemedycznej jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza, zaakceptowanie warunków umowy oraz uiszczenie opłaty;
 3. Nie odpowiadamy za opóźnienia lub problemy w płatnościach przez system Payu.
 4. Zastrzega się, iż lekarz może odmówić wydania e-recepty na leki o działaniu narkotycznym, nasennym z benzodiazepiną, z testosteronem lub na inne leki psychoaktywne. W wypadku gdy po wykonaniu usługi telemedycznej, lekarz odmawia wystawienia e-recepty z powodu wnioskowania o leki o takim działaniu lub proponuje odpowiedni lek lub wydaje odpowiednie zalecenia co do sposobu leczenia – Pacjentowi nie przysługuje zwrot środków. Jeżeli decyzja podjęta przez lekarza wynika z   przeciwskazań do lub braku wskazań do wypisania e-recepty na dany lek – zwrot środków nie przysługuje pacjentowi. Lekarz może zaproponować odpowiedni lek lub wydać zalecenia o dalszym sposobie leczenia. Jeżeli wnioskowane leki nie zostaną wystawione z innych powodów np. awaria systemu; istnieje możliwość złożenia reklamacji.
 • §11 [ REKLAMACJE ORAZ ROZWIĄZANIE UMOWY]
 1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji odnośnie technicznych aspektów Usług Telemedycznych Pacjent może skontaktować się z EMED CLINIC Sp. z o.o. drogą tradycyjną lub e-mail dobrarecepta24@gmail.com
 2. Treść reklamacji powinna zawierać m.in dane pozwalające na identyfikację pacjenta: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (ewentualnie numer zamówienia, pesel, nr tel. ) – dla reklamacji składanych listownie, określenie przedmiotu reklamacji, określenie żądań pacjenta, wskazanie daty Usługi Telemedycznej;
 3. EMED CLINIC Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania;
 4. Jeśli dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, EMED CLINIC Sp. z o.o., zwróci się, przed rozpatrzeniem reklamacji, o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień zawiesza bieg terminu rozpatrzenia reklamacji.
 5. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zawierana jest na zasadach określonych w Regulaminie poprzez:
 1. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza,
 2. akceptację Regulaminu przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
 3. dokonanie opłaty za Usługę Telemedyczną zgodnej z cennikiem w wysokości określonej w Portalu Pacjenta;
 1. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zostaje zawarta na czas wykonania Usługi Telemedycznej lub odmowy wykonania Usługi Telemedycznej;
 2. Pacjent ma możliwość odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi Telemedycznej na adres e-mail dobrarecepta24@gmail.com. Pacjent powinien wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy m.in dane pozwalające na identyfikację pacjenta: imię, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (ewentualnie numer zamówienia, pesel, nr tel. ) – dla odstąpień od umowy składanych listownie, określenie przedmiotu reklamacji. W wypadku odstąpienia Pacjenta od umowy, przed wykonaniem Usługi Telemedycznej, opłata zostanie zwrócona Pacjentowi w terminie 7 dni na rachunek bankowy Pacjenta, z którego dokonano opłaty.
 • §12 [Formularz E-recepty na Tabletka po i Antykoncepcja ]

Pacjent wypełniający jeden z powyższych formularzy dotyczący antykoncepcji powinien zapoznać się z ulotką leku i informacjami:

 1. Leku nie można przyjmować w ciąży.
 2. Leku nie można przyjmować w okresie karmienia piersią.
 3. Żaden lek nie ma 100% skuteczności. W przypadku opóźniania się miesiączki należy niezwłocznie wykonać test ciążowy oraz skonsultować się z lekarzem ginekologiem w celu wykluczenia ciąży.
 4. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza POZ lub lekarza ginekologa. W razie wystąpienia ostrych objawów, np. krwawienia z dróg rodnych, należy zgłosić się do izby przyjęć szpitala ginekologicznego lub SOR.
 5. W przypadku ciąży po zastosowaniu octanu uliprystalu należy wziąć pod uwagę możliwość ciąży pozamacicznej.
 6. Przed przyjęciem leku należy przeczytać ulotkę i zastosować się do jej treści.
 7. Należy w pierwszym możliwym terminie zgłosić się na konsultację z lekarzem ginekologiem.
 8. Zostałam poinformowana o ryzyku zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową i ewentualnej konieczności wykonania badań w tym zakresie.
 9. Zostałam poinformowana, że przyjmowanie niektórych antybiotyków oraz znaczna otyłość mogą zmniejszyć skuteczność przyjmowanej antykoncepcji awaryjnej.
 10. Lekarz zastrzega sobie prawo do odmowy wydania recepty w przypadku istnienia wątpliwości medycznych, dotyczących np. interakcji z przyjmowanymi lekami lub istnienia poważnych chorób przewlekłych, których stwierdzenie będzie wymagało konsultacji specjalistycznej.
 • §13 [Dane Osobowe ]

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowychAdministratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w Formularzu jest EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdniku (21-045), Al. Lotników Polskich 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem wpisu 0000865100, NIP: 7123408788, REGON: 387300860, dalej jako „Administator”.Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail dobrarecepta24@gmail.com
 2. Cele przetwarzania danych osobowychPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celach zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.Podstawa przetwarzania danych osobowychPani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  1. w zakresie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnegociążącego na administratorze;
  2. w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art.9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji przez nas świadczeń zdrowotnych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych;
 2. dostawcom usług dla Administratora, zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie i zamawianie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania);
 3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

 1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z uwzględnieniem przepisów dotyczących gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Podanie danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe i jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość świadczenia usług z zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz udokumentowania stanu zdrowia. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.
 4. Źródło pochodzenia danych

Administator serwisu uzyskuje Pana/Pani dane osobowe poprzez Formularz, utrzymywany przez Centrum Lecznicze EMED CLINIC SPÓŁKA Z o.o.

 • §14 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

Mając na uwadze, że Spółka EMED CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 1. nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na stacjonarnych i całodobowych świadczeniach zdrowotnych odstępuje się od sporządzenia Regulaminu Organizacyjnego w zakresie: wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Usługodawca zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na Platformie.