Jesteśmy otwarci 24h/7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień nawet w kilka minut

Masz pytanie? Napisz do nas biuro@receptaonline.pl

Zwolnienie lekarskie po podpisaniu porozumienia stron

podanie rąk

Zwolnienie lekarskie to urzędowe zaświadczenie, które wystawia upoważniony lekarz bądź asystent medyczny. Służy do usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z powodów zdrowotnych, zarówno jeśli chodzi o chorobę pracownika, jak i członka jego rodziny, któremu musi zapewnić opiekę. Zwolnienie lekarskie należy do praw każdego pracownika z ubezpieczeniem chorobowym. W związku z tym tematem pojawia się wiele pytań i kontrowersji. Jedna z nich może dotyczyć zakończenia pracy czy okresu wypowiedzenia. Jak na przykład wygląda zwolnienie lekarskie po podpisaniu porozumienia stron?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to jeden ze sposobów zakończenia pracy, za zgodą obu stron – pracownika i pracodawcy. W tym przypadku nie jest istotny powód zakończenia współpracy. Obie strony mogą zaproponować warunki rozwiązania umowy, m.in. datę zakończenia pracy przez pracownika. Może być to zarówno dokument wspólnie opracowany i podpisany, jak i złożony przez jedną ze stron i przyjęty przez drugą. Nie jest nawet wymagana pisemna forma rozwiązania umowy, może ono nastąpić w formie ustnej. Oczywiście warto jednak zawrzeć ją na piśmie dla celów dowodowych.

Zwolnienie lekarskie po podpisaniu porozumienia stron – czy wpływa to na skuteczność rozwiązania umowy?

Zdarza się sytuacja, w której pracownik zgodził się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i tego samego dnia udał się do lekarza po zwolnienie chorobowe. Czy w związku z tym rozwiązanie umowy zostaje odroczone bądź anulowane? Otóż nie, dostarczenie zwolnienia lekarskiego już po podpisaniu porozumienia stron w sprawie zakończenia współpracy wcale nie wpływa na skuteczność porozumienia. Porozumienie stron można zawrzeć z dnia na dzień, natomiast termin rozwiązania umowy przypadać może nawet w niedzielę czy święto, mimo dnia wolnego od pracy. Nie przeszkadza także przebywanie pracownika w tym samym czasie na urlopie wypoczynkowym ani nawet niezdolność do pracy spowodowana chorobą, a więc fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim. Tym samym fakt dostarczenia zwolnienia lekarskiego do miejsca pracy po podpisaniu porozumienia stron nie wpływa ani na ważność zawartego porozumienia, ani na termin zakończenia współpracy.

Również podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownik ma prawo wyjść z inicjatywą rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Zwolnienie chorobowe chroni pracownika przed zwolnieniem tylko wówczas, jeżeli jest on bierną stroną takiej sytuacji, jednakże w przypadku podpisania porozumienia stron inicjatywa leży po jego stronie, a więc ustawodawca nie zabrania możliwości zakończenia współpracy.

Porozumienie stron a okres wypowiedzenia

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron istnieje duża dowolność i elastyczność w kształtowaniu tego, jak będzie wyglądać zakończenie współpracy. Dotyczy to także okresu wypowiedzenia, który może zostać pominięty, jeżeli i pracodawca, i pracownik wyrażą na to zgodę. Okres wypowiedzenia to czas między złożeniem wypowiedzenia stosunku pracy a samym rozwiązaniem umowy.

Podczas okresu wypowiedzenia pracownik ma takie same prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, jak pracownik zatrudniony w trybie normalnym. Jeżeli więc pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w trakcie okresu wypowiedzenia, to nadal zachowuje prawo do świadczeń z tego tytułu. W przypadku porozumienia stron okres wypowiedzenia może nie występować, ponieważ umowa może zostać rozwiązana nawet już dzień po podpisaniu umowy. Co dzieje się zatem z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim po podpisaniu porozumienia stron?

Zwolnienie lekarskie po podpisaniu porozumienia stron – kto wypłaca świadczenia pracownikowi podczas okresu niezdolności do pracy?

Po ustaniu zatrudnienia to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego. Pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy przez okres niezdolności do wykonywania obowiązków zawodowych, lecz nie dłużej niże przez 91 dni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia na przykład jeżeli: pracownik ma ustalone prawo do emerytury bądź renty, kontynuuje działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym, uprawiony jest do zasiłku dla bezrobotnych albo utracił tytuł do ubezpieczenia po wyczerpaniu limitu pobierania zasiłku chorobowego.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – utracone przywileje pracownika

Rozwiązanie umowy za porozumień stron wiąże się z wieloma korzyściami, głównie wynikającymi z faktu, że obie strony zgadzają się na zakończenie współpracy w pokojowych warunkach. Poza tym, strony rezygnując z okresu wypowiedzenia, ustalają dowolny termin rozwiązania umowy, dogodny zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Jednakże przez taką formę rozwiązania umowy pracownik traci też pewne przywileje.

Przede wszystkim przy rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem ze strony pracodawcy, pracownikowi przysługują dni wolne na odnalezienie nowej pracy, o ile tylko o nie wystąpi. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron pracownik nie ma takiego przywileju. Poza tym, bezrobotny pracownik po podpisaniu porozumienia stron ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, ale dopiero po 90 dniach od zarejestrowania w urzędzie pracy.

Zobacz również

49.99 zł

E-recepta

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

89.99 zł

L4 online

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

49.99 zł

Tabletka “dzień po”

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz

28.99 zł

Tabletki Antykoncepcyjne

Konsultacja Lekarska

Zamów teraz